ઔધોગિક તાલિમ સંસ્થા, અમીરગઢ ખાતે રક્તદાન કેમ્પ

ઔધોગિક તાલિમ સંસ્થા, અમીરગઢ ખાતે રક્તદાન કેમ્પ નું આયોજન તા ૧૪ ડીસેમ્બર ૨૦૧૮ ના રોજ કરવામાં આવ્યુ હતું. આ રક્તદાન કેમ્પ માં સંસ્થા ના તાલિમાર્થીઓ, સ્ટાફમિત્રો અને આચાર્યશ્રી દ્વારા પણ રક્તદાન કરવામાં આવ્યું હતું.

Back

ADDRESS

Po : Amirgadh,Ta : Amirgadh-385130,
Dist : BanashKantha.
Gujarat.

Last Update on : 09/01/2019

Give us a call or send mail

Mobile : +91 9429286292
Telephone : +91 02742-232410
Email : prlamirgadhiti@yahoo.com,iti-amirgadh-ban@gujarat.gov.in

Visitor Counter

 
Html Valid   Html Valid
Copyright © Government Industrial Training Institute & Skill Certification Center, Amirgadh. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.