જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પાલનપુર અને આઇ.ટી.આઇ.અમીરગઢ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે રોજગાર / એપ્રેંંન્ટીસ ભરતી મેળો યોજાયો

આઇ.ટી.આઇ.અમીરગઢ ખાતે તા ૧૯-૦૭-૨૦૧૮ ના રોજ જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પાલનપુર અને  આઇ.ટી.આઇ.અમીરગઢ ના સંયુક્ત ઉપક્રમે  રોજગાર / એપ્રેંંન્ટીસ ભરતી મેળો તથા  સ્વરોજગાર માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરવામા આવેલ  હતું.

જેમાં લાયકાત ITI પાસ, ૮ પાસ, ૧૦ પાસ, 12 પાસ અને સ્નાતક પાસ રાખવામાં આવેલ હતી, જે અંતર્ગત ૧૩૨ ઉમેદવારો હાજર રહ્યા હતા. જેમાંથી ૧૦૮ ઉમેદવારો પરીક્ષા તેમજ ઇંટરવ્યુ માં પાસ થયા હતા અને પસંદગી પામેલ હતા.

Back

ADDRESS

Po : Amirgadh,Ta : Amirgadh-385130,
Dist : BanashKantha.
Gujarat.

Last Update on : 21/06/2019

Give us a call or send mail

Mobile : +91 9429286292
Telephone : +91 02742-232410
Email : prlamirgadhiti@yahoo.com,iti-amirgadh-ban@gujarat.gov.in

Visitor Counter

 
Html Valid   Html Valid
Copyright © Government Industrial Training Institute & Skill Certification Center, Amirgadh. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.