ઔધોગિક તાલિમ સંસ્થા, અમીરગઢ ખાતે રક્તદાન કેમ્પ

ઔધોગિક તાલિમ સંસ્થા, અમીરગઢ ખાતે રક્તદાન કેમ્પ નું આયોજન તા ૦૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ કરવામાં આવ્યુ હતું. આ રક્તદાન કેમ્પ માં સંસ્થા ના તાલિમાર્થીઓ, સ્ટાફમિત્રો અને આચાર્યશ્રી દ્વારા પણ રક્તદાન કરવામાં આવ્યું હતું.

Back

ADDRESS

Industrial Training Institute & Skill Certification Center, Po : Amirgadh,Ta : Amirgadh-385130, Dist : BanashKantha. Gujarat.

Give us a call or send mail

Mobile : +91 9429286292
Telephone : +91 02742-232410
Email : prlamirgadhiti@yahoo.com,iti-amirgadh-ban@gujarat.gov.in

Visitor Counter

 
Html Valid   Html Valid
Copyright © Government Industrial Training Institute & Skill Certification Center, Amirgadh. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.