આઇ.ટી.આઇ.અમીરગઢ ખાતે એન.સી.વી.ટી. ટ્રેડ માટે ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રક્રીયા ચાલુ છે.

આઇ.ટી.આઇ. માં પ્રવેશસત્ર -૨૦૧૯  માટે ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રક્રીયા શરુ થઇ ગયેલ છે 

તા ૩૦-૦૭-૨૦૧૯ થી દ્રિતીય રાઉન્ડનાં ફોર્મ ભરવાનું શુરુ થશે.

જે ઉત્સાહી ઉમેદવાર આઇ.ટી.આઇ. અમીરગઢ ખાતે એન.સી.વી.ટી. ટ્રેડમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છા ધરાવે છે અને જેઓ ધોરણ ૧૦ પાસ કે ૦૮ પાસ કરેલ છે તેઓએ આજે જ ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ  નજીક ની આઇ.ટી.આઇ.ખાતે ભરી રુ.-૫૦ /-સાથે ફોર્મ તથા જરુરી પ્રમાણીત દસ્તાવેજ જમા કરાવવા.

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૩/૦૮/૨૦૧૯ તથા જમા કરવાની છેલ્લી તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ છે. જેની દરેકે નોંધ લેવી.

 

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે નજીક ના  આઇ.ટી.આઇ.નો સંપર્ક કરવો.

વધુ માહીતી માટે આઇ.ટી.આઇ.અમીરગઢ ની આજે જ મુલાકાત લો.......

 

આઇ. ટી. આઇ. અમીરગઢ ખાતે પ્રવેશ મેળવવા માટે ની માહીતી માટે અહીં કલીક કરો.

 

 અગાઉની માહીતી માટે અહીં ક્લિક કરો.

Back

Address

Po : Amirgadh,Ta : Amirgadh-385130,
Dist : BanashKantha.
Gujarat.

Last Update on : 11/03/2020

Quick Contact

Tel : +91 02742-232410
Mob : +91 9429286292
Email : prlamirgadhiti@yahoo.com,iti-amirgadh-ban@gujarat.gov.in

Visitor Counter

      
Html Valid   Html Valid
Copyright © Government Industrial Training Institute & Skill Certification Center, Amirgadh . All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.