ઔધોગિક તાલિમ સંસ્થા, અમીરગઢ ખાતે રાષ્ટ્રિય તમાકુ નિયંત્રણ પ્રોગ્રામ ૧૨-૧૦-૨૦૧૮

રાષ્ટ્રીય તમાકુ નિયંત્રણ પ્રોગ્રામ(NTCP)અંગે કાર્યક્ર્મ

તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૮,શુક્રવાર ના રોજ ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા અમીરગઢ ખાતે આરોગ્ય શાખા, તાલુકા પંચાયત,અમીરગઢ દ્વારા રાષ્ટ્રીય તમાકુ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ આયોજીત થયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં તાલીમાર્થીઓને   તમાકુ ના પ્રકાર તેનાથી થતા નુકસાન વિશે જાણકારી આપવામાં આવી હતી તથા પોસ્ટર પ્રદર્શન,પેમ્પ્લેટ વિતરણ તથા ફિલ્મ દ્વારા તમાકુનું સેવન કરવાથી કેવા પ્રકારના રોગો,કેટલા પ્રકારના કેન્સર તથા તમાકુ નિયંત્રણ કાયદા અંગે વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. માર્ગદર્શન બાદ આ વિષય અંગેની એક નિબંધ સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી જેમાં  તાલીમાર્થીઓને આશ્વાસક ઇનામ આપવામાં આવ્યું હતું. 

Back

ADDRESS

Po : Amirgadh,Ta : Amirgadh-385130,
Dist : BanashKantha.
Gujarat.

Last Update on : 09/01/2019

Give us a call or send mail

Mobile : +91 9429286292
Telephone : +91 02742-232410
Email : prlamirgadhiti@yahoo.com,iti-amirgadh-ban@gujarat.gov.in

Visitor Counter

 
Html Valid   Html Valid
Copyright © Government Industrial Training Institute & Skill Certification Center, Amirgadh. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.