આઈ.ટી.આઈ પ્રવેશ ૨૦૧૭ ૧/૬/૨૦૧૭ થી શરૂ થયેલ હોવાથી તે અંગે ની માહિતી

Back

ADDRESS

Industrial Training Institute & Skill Certification Center, Po : Amirgadh,Ta : Amirgadh-385130, Dist : BanashKantha. Gujarat.

Give us a call or send mail

Mobile : +91 9429286292
Telephone : +91 02742-232410
Email : prlamirgadhiti@yahoo.com

Visitor Counter

 
Copyright © Government Industrial Training Institute & Skill Certification Center, Amirgadh. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.