આઈ.ટી.આઈ માં પ્રવેશ (એડમીશન) 2020

 

 

એડમીશન પ્રક્રીયા માટે નીચે મુજબ ના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ તૈૈયાર રાખવા

  1.  શાળા છોડ્યા નુ પ્રમાણ પત્ર (LC)
  2.  ૧૦, ૯, ૮ પાસ નુ રીઝલ્ટ
  3.  પ્રયાસ (ટ્રાયલ)નુ પ્રમાણપત્ર (૧૦ પાસ માટે)
  4.  જાતી નો દાખલો-(લાગુ પડતુ હોય તેના માટે (મામલતદાર કે TDO)
  5.  આવક નો દાખલો (મામલતદાર કે TDO)
  6.  આઘારકાર્ડ
  7.  બેન્ક પાસબુક
  8.  પાસપોર્ટ સાઈઝ નો ફોટો

Back

ADDRESS

Po : Amirgadh,Ta : Amirgadh-385130,
Dist : BanashKantha.
Gujarat.

Last Update on : 14/08/2020

Give us a call or send mail

Mobile : +91 9429286292
Telephone : +91 02742-232410
Email : prlamirgadhiti@yahoo.com,iti-amirgadh-ban@gujarat.gov.in

Visitor Counter

    
Html Valid   Html Valid
Copyright © Government Industrial Training Institute & Skill Certification Center, Amirgadh. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.